Bilimsel Etkinliklere Katılım

2017 yılı içerisinde öğretim elemanlarımızın alanlarında uluslararası hakemli bir kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklere sözlü sunumla katılmaları (Yurt içi bilimsel etkinliklerde sözlü-poster sunum) durumunda ilgili birimlerince değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda bütçe sınırlılıkları ve tasarruf tedbirleri dikkate alınarak desteklenebilecektir.

Söz konusu görevlendirmelerde, Maliye Bakanlığının 25.01.2017 tarih ve 74587075-010.-922 sayılı yazısının dikkate alınması ve özellikle “…Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim kalitesine, akademik gelişimine katkısı olmayacak yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler yapılmayacak, yapılacak görevlendirmelerde görevlendirme süresi ve personel sayısı, görevin yapılmasını temin edecek makul süre ve sayıyla sınırlı tutulacaktır…” ibaresinden hareketle yol hariç (bir gün öncesi, bir gün sonrası), iki gün ile sınırlı olmak kaydıyla toplam dört gün için ilgili mevzuatlar çerçevesinde harcırahları ödenecektir. Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde yurtdışı için 5.000TL’yi geçmeyecektir(Yurtiçi bilimsel etkinliklerde sözlü-poster sunum fark etmeksizin 1.500TL’yi geçmeyecektir). 2017 Yılı içerisinde desteklenecek Bilimsel Araştırma Projeleri de dâhil olmak üzere hiçbir görevlendirmede Bilimsel Etkinliklere Katılım Ücreti için herhangi bir ödeme söz konusu olmayacaktır.

Üniversitemizde öğretim elemanlarımızınalanları ile ilgili yurtiçi ve yurtiçi yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımları çok farklı başlıklar altında(SSCI-SCI-AHCI yayını olmak, BAP dışı proje yürütmek, BAP ödeneği olmak, ortalama akademik teşvik puanı üzerinde puanı olmak,…) desteklenmekte olup, destek kalemlerine ilişkin olarak daha önceden hazırlanan Usul ve Esaslar incelenmesin de fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim elemanlarımız bütçe olanakları dahilinde, bir yıl içerisinde iki yurtiçi ve iki yurt dışı bilimsel etkinliğe katılmaları durumunda destek alabileceklerdir.

*İlgili öğretim elemanlarımıza, birimlerimizdeki harcama ve gerçekleştirme görevlilerimize duyurulur.

Bilimsel Etkinliklere Katılım