Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Recep Orhan ÖZEL
Fakülte : İlahiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Temel İslam Bilimleri
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : orhan.ozel@amasya.edu.tr
Dahili : 6405-6409
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ 

1.Adı-Soyadı: Recep Orhan Özel

2.Doğum Tarihi:27-06-1977

3.Ünvanı:Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu:


Lisans:İlahiyat-Marmara Ünv.-1999

Yüksek Lisans:İlahiyat-Cumhuriyet Ünv.-2002 

Doktora: İlahiyat-Ondokuz Mayıs Ünv.-2012

Görevler:

Yrd. Doç. Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi-2013

Doç. Dr. Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi -2018

5.Yabancı Dili:

Arapça, İngilizce

6.Akademik Ünvan:

Yrd. Doç.-2013

7.YAYINLAR:

A.Makaleler

 1.R.O.ÖZEL, "Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (100071592) ve "Tebyînü'l-mehârim" Adlı Eseri, Usûl İslam Araştırmaları, 20 (20), 113-140. 2013.

 2.R.O.ÖZEL, "Kur'an Tevrat'la Neyi Kastediyor?", Usul İslami Araştırmalar Dergisi, 14 (14), 25-50, 2014. 

 3.R.O.ÖZEL, "Kur'ân'a Göre Dine Yöneltilen Elitist Tepkiler", Turkish Studies, Volume 9/5 Spring 2014.

 4.R.O.ÖZEL, "Kur'ân'ın Gayr-ı Âkıl Varlıklara İsnat Ettiği Fiillerin Yorumu", Amasya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı:3, Aralık 2014.

 5. R.O.ÖZEL, "Bir Kur'ân Kıssası Bağlamında Tefsirde İsrailiyyât Kritiği: Hz. Dâvûd'a Gelen Davacılar", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14 (3), 123-155, 2014. 

6.R.O. ÖZEL, "Dil ve Üslup Açısından Ahkâm Âyetlerinin Bağlayıcılığı ve Tarihselciliğin İmkânı", Gazi Osman Paşa Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25-56, 2017/1, C: V, S: 1, 2017.

7.R. O. ÖZEL, "Kurân'daki Hissî Mucizelere Modern Yaklaşımlar Bağlamında Bir İnceleme: Mustafa Öztürk Örneği -I-", Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 75-123, C:4, S:8, 2017.

8.R. O. ÖZEL, "Kur'ân'daki Hissî Mucizelere Modern Yaklaşımlar Bağlamında Bir İnceleme: Mustafa Öztürk Örneği -II-", Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37-72, C: 5, S: 9, 2017.

9.R. O. ÖZEL, Amasya'da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö. 1942) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1962), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959), Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39-72, C: 6, S: 10, 2018.

10. R.O.ÖZEL, Kur’âniyyûn Akımının Mısırlı Bir Mümessili: Muhammed Ebu Zeyd (H.1349/M.1930) Örneği, Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55-81,  S: 12, 2019. 

11. R. O. ÖZEL, Tefsirde Erkek Egemen Bir Yorum ve Değerlendirmesi: ez-Zuhruf 43/18 Âyet-i Kerîmesi Bağlamında Bir İnceleme, 51-77, S: 13, 2019.

12.R.O.ÖZEL, İslam Medeniyeti ve Zamanın Ruhu, Hece Dergisi, Soruşturma, Yıl: 17, Sayı:198/199/200, 2013.

13.A.R.AYAR, R.O.ÖZEL, Süheyl Ünver'in Amasya Günlüklerinin Tanıtım ve Sadeleştirilmesi, Amasya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1 Aralık, 2013, ss.147-167.

14.A.R.AYAR, R.O.Özel, Osman Fevzi Olcay'ın "Menâkıb-ı Mir Hamza Nigari" Adlı Risalesi, Amasya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı:3, Aralık 2014. 

B.KİTAPLAR

1. Mustafa Vazıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, (Hz. Ali Rıza Ayar-Recep Orhan Özel),  Amasya Belediyesi Yayınları, 2011, Amasya.

2.Abdülfettah Ebu Gudde, İlim Yolunda, (çev.Recep Orhan Özel-Semih Yolaçan), Erkam Yayınları, 2012, İstanbul.

3. Recep Orhan Özel, Zemahşeri ve Dilbilimsel Tefsir, Sage Yayıncılık, Ankara, 2012.

4. Recep Orhan Özel, Kur'ân Dili ve Üslubu, Sage Yayıncılık, 2015.

5. Faaliyetlerle Din Eğitimi, Komisyon, Erkam Yayınları, 2011, İstanbul.

6. R.O.ÖZEL, Ortoukul-İmam Hatip Ortaokulu, Hz. Muhammed'in Hayatı; Hz. Muhammed ve Çevre, MEB, 2013, ss.80-103.

C.TEBLİĞLER

 1.R.O.ÖZEL, Nigârî Divanında Kur'an Kültürü, Amasya Ünv. Uluslararası Sempozyum, 2012.

 2.R.O.ÖZEL, Elmalılı Hamdi Yazır'ın Bilimsel Tefsir Anlayışı, İlim Yayma Vakfı Yayınları, 2012.

 3. R.O.ÖZEL,Tevâfuklu Kur'an Söyleminin İ'caz Vechi Açısından Değeri, Osmanlıdan Günümüze Hüsn-i Hat Sempozyumu, 01-02 Kasım 2013, Amasya.

 4.A.R.AYAR, R.O.ÖZEL, Nefeszade İbrahim b. Mustafa'nın "Fedâilü'l-Hat ve'l-Kitâbe" Adlı Eseri, Osmanlı'dan Günümüze Hüsn-i Hat Sempozyumu, 01-02 Kasım 2013, Amasya.

 5.R.O.ÖZEL, Kur'an'a Göre Örnek Eğitimci Modeli, 18-20 Nisan 2014 Kutlu Doğum Sempozyumu Erzurum.

 6.R.O.Özel, Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi (1167/1753) ve "en-Nefhatü'l-fâiha fî tefsîri sûreti'l-Fâtiha" Adlı Eseri, 21-22 Nisan 2017 Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya.  

7.R.O.Özel,  Abdülmecid b. Nasuh et-Tosyavi el-Amasi (996/1588)'nin "Risale fi tefsiri'l-ayati'l-müteallika bi't-temsil" Adlı Eserinde İşari Yorumlar, 27-28 Ekim 2017 Osmanlı Dönemi Türk Tefsir Ekolü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul.

8.R. O. Özel,  Sünbül Sinan el-Amasi el-Merzifoni'nin (936/1529) Kur'an ve Tefsir Zaviyesinden "Devran"a Yaklaşımı, 3-4 Kasım Uluslararası Tarihten Günümüze Dini Musiki Sempozyumu, Amasya. 

9.  R.O. Özel, Münîrî Divanında Kur'ân-i Öge ve Referanslar, 4-6 Ekim 2018 Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni, Amasya.

D)KONFERANS VE PANELLER

1.Camiler Haftası, Amasya, 2013.

2.Dinde Samimiyet, Gümüş Hacıköy, 2014.

3.100.Yılında İmam-Hatipler, Amasya, 2014.

4.İnanç ve Kültür Dünyamızda Kitap, Amasya 2016.