Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Kemal Baytemir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : kemalbaytemir@hotmail.com
Dahili : 3386
Oda No :

A. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

2010 - 2014    

Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı,  Tez Adı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı.

Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK

2003-2006

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı,  Tez Adı: İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bazı Demografik Özelliklerine ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerine Göre İnterneti Kullanma Amaçlarının İncelenmesi.

Tez Danışmanı Doç. Dr. Galip YÜKSEL

1999-2003

Lisans: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

 

B. MESLEKİ TECRÜBE

2018-

Amasya Ünv. Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

2014-2018

Amasya Ünv. Eğitim Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.

2012-2014

Amasya Ünv. Eğitim Fakültesi

Öğretim Görevlisi

2010- 2012

Ankara Etimesgut Sedat Celasun İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2007-2010

Ankara Çayırhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2006-2007

Balıkesir Edremit 19.Piyade Tugayı -Yedek Subay

Uzm. Psikolojik Danışman

2004-2006

Ankara Çayırhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2003-2004

Ankara Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi

Rehber Öğretmen

2003-2004

Nallıhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Rehber Öğretmen

 

C. YAYINLAR

 

C.1 KİTAPLAR

KİTAPTA BÖLÜM

Baytemir, K. (2016). Bitişiklik: Watson ve Gutrie Bağ (Araçsal) Koşullanma: Thorndike. C. Şahin (Ed.), Eğitim Psikolojisi.(ss. 187-212 ).  Ankara: Nobel Yayıncılık

KİTAPT A BÖLÜM ÇEVİRİSİ

Baytemir, K. (2018). Değişim Teknikleri, II Kısım. G. Yüksel., F. Bacanlı (Ed.), Yardım Sanatı, (Basım sürecinde)

KİTAPTA KISIM

Baytemir, K. (2005). Ya Göründüğün Gibi Ol ya da Olduğun Gibi Görün Grup Rehberliği Etkinliği. Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri : Serdar ERKAN, PegemA  Yayıncılık. Ankara.

C.2 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Baytemir, K & Güven, M. (2015).  Developing of comprehensive guidance and counseling program for the public  education centres (Halk Eğitim Merkezleri için Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Geliştirilmesi). The Journal of International Social Research, 8 (41), 903-908. (EBSCO and Other indexes)

2- Baytemir, K. (2016). The mediation of interpersonal competence in the relationship between parent and peer attachment and subjective well-being in adolescence (Ergenlikte ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişilerarası yeterliğin aracılığı). Education and Science41(186), 69-91. (SSCI)

3- Teker, G. T., Şahin, M. G., & Baytemir, K. (2016). Using generalizability theory to investigate the reliability of peer assessment. Journal of Human Sciences13(3), 5574-5586. (EBSCO and Other indexes)

4- Baytemir, K., & Yildiz, M. A. (2017). Multiple Mediation of Loneliness and Negative Emotions in the Relationship between Adolescents’ Social Anxiety and Depressive Symptoms. Anales de Psicología/Annals of Psychology33(3), 612-620. (SSCI)

5-Demirtas, S., Yıldız, M.A. and Baytemir, K. (2017). General Belongingness and Basic Psychological Needs as Predictors of Self-Esteem in Adolescents. Journal of Educational Science & Psychology, VII (LXIX). No.2, 48-58. (ESCI)

6- Baytemir, K. and İlhan, T. (2018). Development of the Exam Anxiety Scale for Parents: A Validity and Reliability Study  Electronic Journal of Research in Educational Psychology,16 (1), 223-241. (ERIC)

7- Yıldız, M.A., Baytemir,K. and Demirtaş, S. (2018) The Mediation of Self Esteem in the Relationship between irrational beliefs  and Perceived Stress in Adolescence. Journal of Educational Science & Psychology, Vol. VIII (LXX). No.1, 79-89. (ESCI)

8-Baytemir, K., Demirtas, S and Yıldız, M.A., (2018). The mediation role of perceived social support in the relationship between interpersonal competence and self-esteem in married individuals. Current Issues in Personality Psychology, 6 (3).200-211.(ESCI).

9.Karaşar, B. and Baytemir, K. (2018). Need for Social Approval and Happiness in College Students: The Mediation Role of Social Anxiety. Universal Journal of Educational Research 6(5): 919-927, 2018 (ERIC)

10-Baytemir, K. (2019) Perception of School Experiences as a Mediation between Interpersonal Competence and Happiness in Adolescents, Anales de Psicología/Annals of Psychology (in press) (SSCI)

C.3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Yüksel, G. ve Baytemir, K. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi [Examination of social support levels  and internet usage purposes of primary school students]Türk Eğitim Bilimleri Dergisi8 (1). 1-20 (ULAKBİM)

2-Baytemir, K., Kösterelioğlu Akın, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve  Güvenirlik Çalışması [Perceived School Experiences Scale to TurkishValidity and Reliability Study]Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 597-608. (Diğer indeksler)

3-Yıldız, M.A. ve Baytemir, K. (2016). Evlilik Doyumu İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracılığı.[A Mediation Role of Self-Esteem in the Relationship between Marital Satisfaction and Life Satisfaction in Married Individuals] Journal of the Faculty of Education, 17(1), 67-80. (ULAKBİM)

4-Kösterelioğlu, İ. ve Baytemir, K. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin özel eğitim dersi sürecindeki kazanımlarının belirlenmesi [Identification of psychological counseling and guidance students’ gains during special education classes] Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,  44(44), 53-72. (ULAKBİM)

5-Baytemir, K., Karaşar, B., & Öğülmüş, S. (2017). Ebeveyne bağlanma ve sosyal onay ihtiyacının kişilerarası yeterliği yordayıcılığı [The extent to which attachment to parents and the need for social approval predict interpersonal competence]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 949-960. (ULAKBİM)

6- Demirtaş, S.,  Baytemir,K., and Güllü, A. (2018).  The Predictive Role of Constructive Thinking on Attributions and Marital Satisfaction. Electronic Journal of Social Sciences, 17 (66), 776-778. (ULAKBİM)

7- Demirtaş, S.,  Baytemir, K., ve Güllü, A. (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü. [Hope and Mental Well-Being in Pedagogy Formation Students: The Mediating Role of Constructive Thinking] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  14(1), 317-331. (ULAKBİM)

8-. Baytemir, K. (2019). Perfectionism, Irrational Beliefs, Need for Social Approval and Gender as Predictors of Parent Exam Anxiety. Bartın University Journal of Faculty of Education (in press).

9- Demirtaş, S.,  Baytemir, K., (2019). Mental iyi oluş ölçeği kısa formu Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. (hakem sürecinde). (ULAKBİM)

10- Bozgün, K. & Baytemir, K. (2019). Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (hakem sürecinde) (ULAKBİM)

C.4  Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

C. 4.1 Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Tam Metin Olarak Basılanlar

1-Baytemir, K. (Mayıs, 2016). Kişilerarası Yeterlik Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (HEDEFE DOĞRU). Samsun, Türkiye.

 

C.4.2. Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan  Sözlü Bildiriler

1-Baytemir, K. ve Büyüköztürk, Ş. (Eylül, 2013).  Duygusal Stil Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XII. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul   

2-Kösterelioğlu, İ. ve Baytemir, K. (Ekim, 2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi. 9. International Balkan Education and Science Congress. Trakya Üniversitesi, Edirne

3-Baytemir, K. (November, 2015). Adaptation of The Interpersonal Competence Questionnaire toTurkish: A Validity and Reliability Study. 8th International Congress and 13th National Of Clinical Psychology. Granada, Spain. 

4-Baytemir, K. ve İnceman, F. (Nisan, 2016). Ergenlerin Kişilerarası Yeterliğinin Algılanan Okul Yaşantılarını Yordama Gücü. Uluslararası 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye. 

5-Baytemir, K. ve İlhan, T. (June, 2016). Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Congresses on Education, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

6-Demirtas, S., Yıldız, M.A. ve Baytemir, K. (2017, Nisan). General Belongingness and Basic Psychological Needs as Predictors of Self-Esteem in Adolescents. Uluslararası 26. Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, Türkiye.

7-Baytemir,K. (2017, Mayıs,). Yaşam Dönemlerine Göre Mutluluğun Kaynakları: Nitel Bir Çalışma. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye.

8-Baytemir,K.,  Demirtaş, S. ve Yıldız, M.A. (2017, June). The Mediaton Perceived Social Support in the Relationship between Interpersonal Competence and Self-Esteem in Married Individuals. 5th International Conference on Humanities, Social Sciences, Education and Interdisciplinary Studies. Bangkok, Thailand.

9-Demirtaş, S.,  Baytemir,K., ve Güllü, A. (2017, October). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü. International INES Academic Researches Congress 18 - 21 October 2017 - INES 2017, Antalya, Turkey.

10-Karasar, B. ve Baytemir, K. ((2017, October). Sosyal Onay İhtiyacı ve Mutluluk Arasında Sosyal Kaygının Aracılığı. International INES Academic Researches Congress 18 - 21 October 2017 - INES 2017, Antalya, Turkey.

11. Baytemir and İlhan (2018). Perfectionism, Irrational Beliefs, Need for Social Approval and Gender as Predictors of Parent Exam. 10th International Conference on Language, Humanities, Education and Social Sciences (ICLHESS-18) Jan. 12-13, 2018 Bali, Indonesia.

12. Baytemir (2018) Ebeveynler de sınav kaygısı yaşıyor mu? Sınav kaygısının yordayıcıları olarak mükemmeliyetçilik, akılcı olmayan inançlar ve ebeveyn sınav kaygısı 28.4 - 01.05 2018 - INES III, Antalya, Turkey.

13. Karaşar, B., & Baytemir, K. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Sosyal Onay İhtiyacı ve Yalnızlık (Depression, Need for Social Approval and Loneliness Among University Students). 26-28 Nisan 2018- 2 nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER), Muğla, Türkiye.

13. Yıldız, M.A., Baytemir,K. and Demirtaş, S. (2018) The Mediation of Self Esteem in the Relationship between irrational beliefs  and Perceived Stress in Adolescence. 28.4 - 01.05 2018 - INES III, Antalya, Turkey.

14- Bozgün, K. & Baytemir, K. (2018). Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 28.4 - 01.05 2018 - INES III, Antalya, Turkey.

15. - Bozgün, K. & Baytemir, K. (2018).  Algılanan Akademik Başarısızlık Ölçeğinin (AABO) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (Adaptation of Perceived Academic Underachievement (AABO) to Turkish: Validity and Reliability Study). 6-8 Eylül 2018- Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER), Amasya, Türkiye.

 

16-Çakan, O., Baytemir, K., & Şahin, R. (2018). Entelektüel Tevazu Ölçeği Uyarlama Çalışması(Intellectual Humility Scale: An Adaptation Practice). 6-8 Eylül 2018- Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER), Amasya, Türkiye.

 

17. Baytemir, K., Karaşar, B ve Saltan, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Patolojik İnternet Kullanımlarının Yordayıcıları Olarak Kişilerarası Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. 25-27 Ekim 2018- 20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

 

C.4.3 Ulusal Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

1-Taşdelen, G.,  Eroğlu, G. ve Baytemir, K. (2012).  Akran Değerlendirmede  Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları,  III.Ulusal  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

2-Baytemir, K. ve Güven, M. (2014). Halk Eğitim Merkezleri İçin Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Geliştirilmesi. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

3-Baytemir, K. (Ekim, 2015). Ergenlikte Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı. XIII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

4-Duy, B., Yıldız, M.A., Baytemir, K. ve Karadaş, C. (Aralık, 2016). İnsan İlişkileri ve İletişim  Dersine Dair Farklı Uygulamaların Karşılaştırmalı İncelenmesi.VI Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi. Gaziantep, Türkiye

D. Projeler

Proje Adı

Kodu

Görevi

Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları (2015-2016)

SEB-BAP 15-056

Proje Yürütücüsü

''Sosyal Kaygının Sosyal Onay İhtiyacı ve Mutluluk Arasındaki Aracı Rolü'' (2017)

SEB-BAP 17-0151

Araştırmacı

Üniversite Öğrencilerinin İnternet bağımlılıklarının Yordayıcıları Olarak Kişilerarası Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

SEB-BAP 17-0152

Proje Yürütücüsü

E. Akademik/İdari Görevler

PDR Kulüp Danışmanı (2013... Amasya Eğitim Fakültesi)

 

PDR Anabilim Dalı Başkanlığı (2014.... Amasya Eğitim Fakültesi)

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-2017 Amasya Eğitim Fakültesi)

 

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Üyeliği (2016….Ankara)

 

 

 

F. Yürüttüğü Dersler

2010-2011

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Rehberlik

Eğitim Psikolojisi

2012-2015

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

-Psikolojik danışma  ve rehberlikte program geliştirme

-Kişilik kuramları

-Rehberlik ve psikolojik danışma

-Gelişim psikolojisi I ve II

-Grupla psikolojik danışma

-İnsan ilişkileri ve iletişim

-Sosyal psikoloji

-Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları

-Rehberlik ve psikolojik danışma semineri

-Bireysel psikolojik danışma uygulamaları

-Öğrenme psikolojisi

-Oyun Terapisi

-Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

 

G. Katıldığı Akademik Kurslar, Araştırma Çalışmaları ve Sertifikalar

Erasmus Plus "Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff" dissemination activity conducted by Gaziosmanpaşa University from 14th and 15 th January, 2017, Sivas, Turkey.

Erasmu Plus "Brave Enough to be Entrepreneur". A Youth Exchange Wıth 30 Young People From Estonian, Lithuania, Romania, Spain, And Turkey. (25/06/2015-  04/07/2015) Rokiškis, Lithuania.

Tübitak Proje Yazma Eğitimi (1-3 Haziran, 2015), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

Türkiye'de İlk Kez: İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalıştayı (17-18 Mayıs, 2014)‏, İstanbul, Türkiye

Oyun Terapisi Eğitimi , 50 saat (12-13 Aralık, 2013 ve 15-16-17 Nisan, 2014) Amasya, Türkiye

Oyun Terapisi Eğitimi, 12 saat ( 25-26 Mayıs, 2013), Amasya, Turkiye

3.Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, Pegem Akademi ( 13-17 Eylül 2011), Ankara, Türkiye

Kriz Ekibi Temel Eğitimi, 30 saat (21.03.2011-25.03.2011), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya-ANKARA

 

"Bilinç ve Ötesi", Nörofelsefe Sempozyumu ( 11-12 Aralık, 2010), Gazi ÜniversitesNöropsikiyatri Merkezi, Ankara, Türkiye

7-19 Yaş Etkili Anne Baba Eğitimi Semineri, 30 saat (14.06.2010-18.06.2010), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı-ANKARA

 

160 saatlik Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği -Operatörlük), 04.01.2010-31.03.2010 tarihleri arası, Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,Nallıhan Halk Eğitim Merkezi, ANKARA

 

Stratejik Planlama ve TKY Semineri, 30 saat (26.11.2007-30.11.2007), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nallıhan-ANKARA

Psikoeğitim  Semineri, 18 saat (23.03.2005-25.03.2005), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya -ANKARA

 

Öğrenmeyi Öğrenme, 30 saat (14.02.2005-18.02.2005), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nallıhan-ANKARA

Haydi Kızlar Okula (Eğitici Eğitimi), 12 saat (06.09.2004-07.09.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya-ANKARA

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, 30 saat (14.06.2004-18.06.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenimahalle-ANKARA

 

Sınav Kaygısı Eğitimi, 30 saat (01.03.2004-05.03.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı-ANKARA

 

 

 

 

H. Verilen Konferans, Eğitim, Panel vb.

 

Kemal BAYTEMİR, Etkili Görüşme Teknikleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2018, Amasya, Türkiye

 Kemal BAYTEMİR, Çatışma çözme ve İletişim. Amasya İl Merkezindeki Okul Yöneticilerinin Yetkinliklerinin Arttırılması Projesi -BAP-00000, Ocak, 2018, Amasya, Türkiye.

Kemal BAYEMİR,  Amasya Valiliği Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Eğitimi programı çerçevesinde "İstismar sonrası süreçte oyunla tedavi" eğitimi. Aralık, 2016, Amasya, Türkiye

Kemal BAYTEMİR, Erasmus + bünyesinde "İşimiz Gücümüz Oyun" projesinde "Oyunla Terapi, Eğitimde Oyun Drama, Kaliteli Okul Gelişimi Yöntemleri" konulu konferans. İlçe Kütüphane Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, 2016, Amasya, Türkiye.

Kemal BAYTEMİR, Fatma İNCEMAN "13-18 Yaş Arası Ergenlerde Problem Davranış Özellikleri Ve Olumsuz Davranışlarla Baş Etme Yolları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2016, Amasya, Türkiye

Kemal BAYTEMİR, "Oyun Terapisi" Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2015 Amasya, Türkiye

Kemal BAYTEMİR, "Oyun Terapisi" Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2015 Tokat, Türkiye

Kemal BAYTEMİR, "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismar" konulu konferans. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2012, Amasya, Türkiye.

I. Aldığı Ödüller

 

Kemal BAYTEMİR, Teşekkür Belgesi (Belge No: 2009/97) Çayırhan Cumhuriyet İköğretim Okulu Rehber Öğretmeni, Nallıhan/Ankara, Türkiye.

 

 

J.Diğer

 

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS PUANI: 66 - Mayıs  2010)

 

Ef School, Bournemouth (England) -B2- (2015)

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği