Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Emine ALTUNAY ŞAM
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : emine.sam@hotmail.com
Dahili : 3340
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Emine ALTUNAY ŞAM

Doğum Tarihi: 15.07.1969

Öğrenim Durumu:Bilim Doktoru

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eğitim  Fakültesi

Tarih Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi

 

1990

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Yeniçağ

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi

 

1994

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Anabilim Dalı

Yakınçağ

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi

2001

Doc.

 Yakınçağ

Amasya Üniversitesi

 2013-...

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

1540(H. 947) Tarihli Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı, Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, II Cilt, 505 sayfa, Samsun 1994.  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Mısır’ın 1882’de İngilizler tarafından İşgâli ve Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Siyaset Sosyal Bilimler Enstitüsü, 264 sayfa, Samsun 2001. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

  Samsun Asarcık Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı

1991-1994

Ar.Gör.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

1994-2001

Dr. Ar.Gör.  

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

2001-2002

Yrd.Doç. Dr

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

2002-2006

Yrd.Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi 

2006-……

 

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi 

2013-….

 


 


 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Projelerde yaptığı görevler:

1-“The Socıal Functıon Of Hıstory And The Importance Of Hıstory Issues In Socıal Scıence Lesson” Erasmus, Programme Teaching Staff Mobility, 3-9 May 2014, Vigo/SPAİN.

2-“Amasya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin İngilizce Yeterliliklerinin Geliştirilmesi “ , Amasya Üniversitesi BAP, 4 .08. 2014/ 20.08 .2014, SEB-BAP14-030, Eastbourne,United Kıngdom.

  3.“Öğretmen Adaylarına 21. Yüzyıl Okuryazarlıkları Eğitimi Projesi/Tübitak    2229”Çok Boyutlu  Okuryazarlık 24-27 Ağustos 2015. Görev:Düzenleme Kurulu Üyeliği      

   4. SEB-BAP 15-060 No’lu  “ Bilimsel Araştırmalarda Güncel Yönelimler Ve Yöntem Çalıştayı”  Projesi.       4-6/11 Aralık 2015.  Görev: Proje Yürütücüsü

    İdari Görevler :

      1-Amasya İli İstihdam Kurulu Amasya Üniversitesi Temsilciliği

      2-I.Amasya Araştırmaları Sempozyumu Amasya Üniversitesi Temsilciliği Düzenleme Kurulu Üyeliği

      3-Amasya Valiliği 2. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyeliği

      4-Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Temsilcisi, Senato Üyeliği

          Haziran 2011-Haziran 2012

      5-Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü 5 Haziran 2012.....

      6-Amasya Üniversitesi, Senato Kurulu Üyeliği 5 Haziran 2012.....

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 The 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman  Studies(CIEPO) at the University of Zagreb 2008.Ciepo 18 Üyeliği

Ödüller :

Amasya Üniversitesi, Uluslararası Yayın Teşvik  Plaketi

Türkiye Barolar Birliği  ve Amasya Barosu Teşekkür Plaketi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

Uygarlık Tarihi

2

-

225

Osmanlı  Tarihi ve Medeniyeti

2

-

55

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar.

2

-

225

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

2

-

110

Türk Medeniyeti Tarihi (Seç.I)

2

-

30

Öğretmenlik Uygulaması

2

-

12

İlkbahar

Osmanlı  Tarihi ve Medeniyeti

2

-

55

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar.

2

-

225

Türk Tarihi ve Kültürü

2

-

225

Öğretmenlik Uygulaması

2

-

12

2010-2011

Güz

Uygarlık Tarihi

2

-

225

Osmanlı  Tarihi ve Medeniyeti

2

-

55

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar.

2

-

225

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

2

-

110

Türk Medeniyeti Tarihi (Seç.I)

2

-

30

Öğretmenlik Uygulaması

2

-

12

İlkbahar

Osmanlı  Tarihi ve Medeniyeti

2

-

55

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar.

2

-

225

Türk Tarihi ve Kültürü

2

-

225

Öğretmenlik Uygulaması

2

-

15

 

 Lisansüstü Dersler: Sosyal  Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim ve Yeterlik Standartları(YL)

                             Değerler Eğitimi(YL) 

                             Sosyal Bilgiler Eğitiminde Temel Disiplinlerin Önemi ve İşlevselliği (YL)

 

   ESERLER

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Emine Altunay Şam,“Prens Alexandre Battenberg’in İttihat Beyannâmesi ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan’a İlhâkı”, History Studies İnternational Journal Of History, Volume3/1 2011, s. 235-251.

 A2.Emine Altunay Şam,“Şu Çılgın Türkler”  Romanının “Kurtuluş Savaşı Bilgisi”ni Öğrenmeye Etkisi. The Effect of “Şu Çılgın Türkler” on Learnıng the  “War of  Independence Information” Newwsa Journal of New World Sciences Academy Education  Sciences , Volume: 6, Number:4, 2011, s.255-2568.

  B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedingsbasılan bildiriler :

 B1.Emine Altunay Şam, “1892-1893 Yıllarında Çorum’da Ermeni Faaliyetleri ve Devlet Genelinde  AlınacakTedbirlere İlişkin İki Rapor”, Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu (23-25 Kasım 2007) Bildirileri, Çorum 2007, s.215-233.

 B2.Emine Altunay Şam,“Adana Eyaleti’ne Bağlı  Kozandağı Eşkiyalık Olayları ve Alınan  Tedbirler(1864-1865)”, Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18 the Symposium of the İnternational Committee  of   Pre-Ottoman and Ottoman  Studies (CİEPO) at the University of Zagreb 2008 ( Berlin: LIT Verlag, 2010), s.65-81.

B3.“Amasya Saraydüzü Kışlası ve 1912 Yılında Kışlanın Genişletilmesine Azınlıkların     Tepkisi,” I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 6-9 Ekim 2011 Sinop. 

B4. Emine Altunay Şam, “Social Projection and Paradox of Values of Post-Modernism”      ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, 4-7 June 2015. (Başvurudan sonra / Procedia Social and Behavioral Science’ de    yayımlanma aşamasındadır.)

 B5.Emine Altunay Şam, “ Değerler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”  Problems Encountered In Values Educatıon And Solutıon Suggestıons.  VII. International Congres Of Social Science Education 8-18 May  2015 Nevşehir/Cappadocia.( JEDUS’ta yayımlanma aşamasındadır.)

 C.  Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç)

 C1.Emine Altunay Şam, Kırım Savaşı’ndan Sonra Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Amasya’da İskân Edilenler, ISBN 978-605-364-201- 5, Pegem Akademi, Ankara- 2011, 105 sayfa.

 D.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 D1.Emine Altunay Şam, 1540(H.947) Tarihli Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı'nda Yerleşme ve Nüfus” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Isparta 1996, s.1-10.

 D2.Emine Altunay Şam,“Türk Tarihi Boyunca Laikliğin Aşamaları ve Atatürk Laikliği”, Türk Dünyası Araştırmaları,  Sayı: 144, Mayıs-Haziran, İstanbul 2003, s.47-88.

 D3.Emine Altunay Şam,“İngilizlerin Mısır'a Yerleşmesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın        Raporu” Türk Dünyası  Araştırmaları,  Sayı:147, Kasım-Aralık, İstanbul 2003, s.117-130.

 D4.Emine Altunay Şam, “Derviş Paşa'nın Bosna-Hersek Vilayeti’nde Yapılan  Askeri Düzenlemeye İlişkin Babıali’ye Sunduğu Layiha”,Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:150, Mayıs-Haziran,İstanbul 2004,s.49-60.  

 D5.Emine Altunay Şam, “Arnavutluk Birliği’nin Kurulması ve Derviş Paşa’nın  Layihası, Türk Dünyası Araştırmaları”, Sayı:149, Mart-Nisan, İstanbul 2004, s.201-210.

D6.Pelin İskender Kılıç, Emine Altunay Şam,“İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından Olması Gereken Donanım ve İnsan Kaynakları, Milli Eğitim”, Sayı:170, Bahar, Ankara 2006, s.143-155.

D7.Emine Altunay Şam, “Amasya Eğitim Fakültesinde  Farklı Bölümlerde  Okuyan  Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:27,Sayı.3,Ankara 2007, s.1-19.

D8.Emine Altunay Şam, “Bulgar-Sırp Savaşı (1885-1886)”, Ekev Akademi Dergisi, Sayı:46, Kış 2011, s.329-338.

D9. Emine Altunay Şam, Pelin İskender Kılıç,”Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi Üzerine Bir Çalışma, Diriliş Romanı Örneği”, The Study on Educational Function of  Historical Novel  :İn Case of Diriliş Novel,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 30/1-Bahar/ Samsun 2011, s.123-144.

D10.Pelin İskender Kılıç, Emine Altunay Şam, "11. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri  ve İnkılâp Tarihi Dersine İlişkin Yanılgıları" , Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, Temmuz, Elazığ 2012, s.155-168.

E.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Emine Altunay Şam “Amasya Sancağı’nda Ermeni Faaliyetleri (1892 -1894)”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu (13-15 Haziran 2007) Bildirileri, Amasya  2007, s.463-487.

 E2.Emine Altunay Şam, "Osmanlı Yazı Türlerinden Siyakat ve İlgili Arşiv Vesikalarının Osmanlı Tarihi Açısından Önemi", Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu (1-2 Kasım 2013).

F. Diğerleri :

F1.“İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi” (OMÜ, Samsun Eğitim Fakültesi, l-3Haziran 1988-Dinleyici).

F2.”Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yıldönümü Sempozyumu” (OMÜ, Samsun Eğitim Fakültesi, 19 Mayıs 1999- Dinleyici).

F3.”Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu'nun 700. Yıldönümü” (Panel OMU. Samsun Eğitim Fakültesi 1999- Dinleyici).

F4.6.11.2001-06.12.2001 tarihleri arasında Amasya Valiliği Emniyet Müdürlüğü, Çevik  Kuvvet Şube Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı bünyesinde seminer verilmesi.

F5.”XIII. Milli Egemenlik Sempozyumu” ( Amasya 18 Nisan 2002- Dinleyici).

F6.”Erzurum ve Sivas Kongreleri” Gazi Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi 27-29  Mayıs 2002- Dinleyici).

F7.”21. Yüzyılda İlköğretim ve Ortaöğretim’de Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu”     (Samsun Özel Meralcan Okulları 12 Nisan 2003-Dinleyici).

F8.”Amasya Protokolu 84. Yılında” 20-22 Ekim 1919 (Amasya 20-22 Ekim 2003- Dinleyici).

F9.16 Nisan 2004 tarihleri arasında Amasya Valiliği Emniyet Müdürlüğü Geliştirme          Eğitim Programı bünyesinde seminer verilmesi.

F10.”Osmanlı Toplumunda Birlikte  Yaşama Sanatı: Türk -Ermeni İlişkileri Örneği   (Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar  Sempozyumu”    (EUSAS-I) (20-22 Nisan 2006, Dinleyici).

F11.”Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu” (Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4-5-6 Mayıs 2006, Dinleyici).   

 F12.Amasya Valiliği’nce düzenlenen “20-22 Ekim 1919 Amasya Protokolü ve Milli Mücadele Tarihi Açısından Önemi “ konulu   konferansın  sunumu. (Amasya Kültür Merkezi Ekim 2007).

F13.”Amasya Protokolünün 90. yıldönümü” Münasebetiyle konferans sunumu (Amasya           Kültür Merkezi Ekim 2009).  

 F14.”Sözde Ermeni Soykırımı Meselesi ve Tehcir Kanunu” konulu konferans sunumu.         (I.Konferans:Amasya halkı ve genel öğrenci katılımı /Amasya Kültür Merkezi)         (II. Konferans: Amasya Üniversitesi Öğrenci ve Personeli Katılımı/Amasya  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Merkezi)  

 F15.Sosyal Bilgiler Öğretimi Materyal Sergisi (2006).

 F16.Mehmet Akif Ersoy Paneli  “Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı” konulu konferans sunumu.

 F17.“Amasya Protokolünün 91. Yıldönümü” münasebetiyle Çukurova Radyosu canlı yayın söyleşisi (Ekim   2010).

F18.”İsmet İnönü’nün Ölüm Yıldönümü Paneli”, Panel Başkanı ve “II. Dünya Savaşı ve Türkiye” konulu konuşma (Aralık  2010).

F19.TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 21.03.2012.

F20.”Mustafa Kemâl Paşa’nın Amasya’ya Geçiş Süreci“ Cumhuriyetimize Giden Yol 2- Amasya Genelgesi”, 18 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği  ve Amasya Barosu’nun Ortaklaşa Düzenlediği Panel .

F21. UNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Projesi)  Toplantısı, Ordu Üniversitesi, 11.01.2013.

F22. UNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Projesi)  Toplantısı, Sinop Üniversitesi, 28.06.2013.

F23. OKÜP (Orta Karadeniz Üniversitelerarası İşbirliği Projesi)  Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 01.2014.

F24. OKÜP (Orta Karadeniz Üniversitelerarası İşbirliği Projesi)  Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 03.06.2014.

F25. OKÜP (Orta Karadeniz Üniversitelerarası İşbirliği Projesi) Toplantısı, Amasya Üniversitesi, 6.10.2014.

Diğer Görevler

History Studies İnternational Journal Of History Hakem Kurulu Üyeliği

 TURJE Turkısh Journal Of Education Hakem Kurulu Üyeliği

Amasya Üniversitesi BAP Üst Komisyon Kurulu Üyeliği   (Haziran 2012-Haziran 2015)

 Yayın Aşamasında Olanlar

Pelin İskender Kılıç & Emine Altunay Şam, “Lise Öğrencilerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük    Dersindeki Kavram Yanılgıları” I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu,16-18 Haziran 2010 Erzurum. (Bildiriler kitabı henüz basılmamıştır.)