Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : İbrahim SERBESTOĞLU
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : ibrahimserbest53@hotmail.com
Dahili : 4660
Oda No :

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Tarih- Yakınçağ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2003

Doktora

Tarih- Yakınçağ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2010

Doçentlik

Tarih- Yakınçağ

Amasya Üniversitesi

2016

DENEYİM

MEB (Öğretmenlik)

2000-2011

Amasya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)

2011-2012

Amasya Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)

2012-…

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmut Paşa İsyanı. Doç. Dr. Nedim İPEK

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Osmanlı Devleti’nde Tabiiyet. Prof. Dr. Nedim İPEK

Yayınlar 

Kitap: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet Sorunu, İstanbul 2014.

            İbrahim Serbestoğlu, Bir Taşra Şehrinde Tanzimat ve Modernleşme: Canik Sancağı (1863-1865), Malatya 2015.

            Abdizade Hüseyin Hüsameddin, Paşa Armağanı, Haz: Turan Açık-İbrahim Serbestoğlu, Amasya 2015.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A.1. “Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmud Paşa İsyanı ve Caniklizâdelerin Sonu 1805-1808”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi,  S.1, Güz 2006, s. 89-106. 

A.2. "Öteki Perspektifiyle Osmanlı Kadınının İranlılarla Evlenme Yasağı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.5, S.20, Kış 2012, s. 213-220. 

A.3. "19. Yüzyılda Filistin'de Yahudiler Üzerinde İngiliz ve Amerikan Himayesi", History Studies, 4/1, Mart 2012, s. 489-502. 

A.4. "Zorunlu Bir Modernleşme Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu", OTAM, 29, Bahar 2011, s. 193-214. 

A.5. "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, c.6, S.12, Yaz 2013, s.157-172.(İbrahim Serbestoğlu-Turan Açık) 

A.6. "Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu", Tarih İncelemeleri Dergisi, 28/2, 2013, s.471-486. 

A.7. "1897 Türk-Yunan Savaş'ında Ecnebilerin Zararlarının Tazmîni Meselesi", OTAM, 34/ Güz 2013, s. 223-243. 

A.8. "Hüseyin Hüsameddin'in Bilinmeyen Bir Eseri: Paşa Armağanı", History Studies, 6/4, Temmuz 2014, s. 155-178.(İbrahim Serbestoğlu-Turan Açık) 

A.9. “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Nüfus Algısının Değişimi ve Nüfusu Arttırma Çabasında Müfettişlerin Rolü”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17/31, Haziran 2014, s. 255-273. 

A.10. "Yunanistan'a Geçiş Sürecinde Tesalya Müslümanlarının Durumu", Belleten, S. 283, Aralık 2014, s. 1075-1098. 

A. 11. "Tanzimat Dönemi'nde Terme Kazası", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), 3/7, 2016, s. 73-83.  

B. Ulusal Hakemli Dergi

B.1. "Ali Rıza Efendi'nin Teftişi Esnasında Canik ve Amasya Sancaklarında Dinî Yapıların İnşa ve Tamir Faaliyetleri", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı.3, Aralık 2014, s. 117-139. 

C.  Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

C.1. “Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu”, Geçmişten Geleceğe Samsun, Birinci Kitap, Ed. Cevdet Yılmaz, Samsun- 2006, s. 83-98. 

C.2. "Tanzimat Döneminde Çarşamba(Canik) Kazası", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Samsun 2016, s.117-131. 

C.3. "Tanzimat Döneminde Samsun-Amasya Karayolu Yapım Çalışmaları", Bir İnsan-ı Selîm Prof. Dr. Azmi Özcan'a Armağan, Ed: Refik Arıkan- Halim Demiryürek, İstanbul 2016, s. 875-888. 

D.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D.1. "Osmanlı Ermenilerinin Amerikan Vatandaşlığı Sorunu", 1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2012 Erzurum. 

D.2. “Canik Sancağı’nda Tarımsal Kalkınma Teşebbüsü (1860-1870)”, II. Uluslararası Canik Sempozyumu, 19-21 Ekim 2012, Samsun. 

D.3. "Mümtaz Bir Şahsiyet: Çolak Hoca", III. Uluslararası Canik Sempozyumu, 24-26 Ekim 2013, Samsun.

D.4. "Ali Rıza Efendi'nin Canik Sancağını Teftişi", Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, 12-13 Aralık 2013, Ankara. 

D.5. "Tanzimat’ın Uygulanmasında Bir Yöntem Olarak Teftiş", XVII. Türk Tarih Kongresi 15-17 Eylül 2014, Ankara. 

D.6. "Pazarköy Âyanı Turnacıbaşı Esad Bey İsyanı (1812-1813)", Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu- III (25-27 Mart 2016- Kocaeli)  

D.7. "Osmanlı Devleti'nde Kadının Tabiiyeti", V. Uluslararası Canik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2016, Samsun 

D.8. "Teftiş Raporlarına Göre Tanzimat Döneminde Balkan Şehirlerinin Sorunları", IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 1-5 Haziran 2016, Saraybosna. 

D.9. "Tanzimat Döneminde Canik Sancağında Vergi Tartışmaları", CIEPO-22 Symposium, 4-8 Ekim 2016, Trabzon. 

D.10. "Osmanlı Modernleşmesine Bir Örnek: Amasya'da Telgraf Hatlarının Çekilmesi", Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, 8-10 Kasım 2016, Girne.

D.11. "Âyanlar Çağında Amasya: Caniklizadelerin Amasya'yı İdaresi", Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, 8-10 Kasım 2016, Girne.

D.12. “Amasya Temettuat Defterlerinde Göçmen Haneler”, VII. Uluslararası Canik Sempozyumu, 17-19 Şubat 2017, Samsun.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E.1. “Balkan Devletlerindeki Müslümanların Tabiiyeti (1830-1920)”, 4. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 4-5 Aralık 2010, Samsun. 

E.2. “Tanzimat Dönemi’nde Canik Sancağı’nda Arazi ve Vergi Anlaşmazlığı”, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011, Samsun 

E.3. “Bir Osmanlı Gazetesi: Balkan-Haber ve Yorumları Üzerine Düşünceler”, 5. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 3-4 Aralık 2011, Samsun.

E.4. "Tanzimat Döneminde Samsun Liman Projeleri", VII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 2015, Fatsa/Ordu. 

F. Diğer Yayınlar

F.1. "Osmanlı Döneminde Samsun'da Tarım", Samsun Kent Müzesi, 2012.

F.2. "Osmanlı Döneminde Samsun'da Sanayii", Samsun Kent Müzesi, 2012.

F.3. "Osmanlı Döneminde Samsun'da Su ve Çeşme Kültürü", Samsun Kent Müzesi, 2012.